Logowanie

email:
hasło:

Regulamin

REGULAMIN konkursu filmowego 10 minut festiwal

edycja 3


POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

1.    10 minut Festiwal, zwany dalej „Festiwalem”, jest konkursowym przeglądem filmów spełniających kryteria wskazane w pkt. 2 i ma charakter ogólnopolski.
2.    Filmy biorące udział w Festiwalu dotyczą pasji, aktywności, sportu lub podróży, a czas ich trwania nie może przekroczyć 10 minut.
3.    Organizator Festiwalu może dopuścić do konkursu filmy spoza terytorium Polski oraz wyrażać zgodę na edycje Festiwalu poza terytorium Polski.
4.    Festiwal odbywa się zarówno w przestrzeni wirtualnej poprzez stronę internetową www.10minutfestiwal.pl w terminie 18.07.14 – 31.01.15, jak i przestrzeni miejskiej podczas projekcji finałowej wraz z rozdaniem nagród. Każdorazowa data finału Festiwalu podawana będzie do wiadomości do 01.03.15.
5.    Organizatorem Festiwalu jest Doradztwo Marketingowe Joanna Staniszewska, ul. Wyspiańskiego 17a, 81-873 Sopot przy wsparciu współorganizatorów, partnerów i patronów medialnych.
6.    Specyfiką Festiwalu, wyróżniającą go spośród podobnych imprez, jest duże zaangażowanie społeczności internautów oraz zakres filmów wskazany w pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 

PROGRAM I  WYMAGANIA REGULAMINOWE

 

7.     Na program Festiwalu składają się następujące sekcje:

a. odbywający się w przestrzeni wirtualnej otwarty konkurs filmów spełniających wymogi wskazane w pkt. 2 niniejszego Regulaminu

b. finał Festiwalu z prezentacją wybranych filmów i dyskusją z jurorami.

8.    Filmy konkursowe mogą być zgłaszane przez twórców indywidualnych oraz nieformalne grupy i zespoły. Udział zgłaszać mogą także szkoły artystyczne, szkoły filmowe, firmy producenckie i inne podmioty. Jedna osoba lub grupa może zgłosić do trzech filmów. Nie jest dopuszczalne zgłaszanie filmów przez poszczególnych członków danej grupy bądź zespołu.
9.    Do Festiwalu można zgłaszać niezgłaszane do poprzednich edycji filmy zrealizowane w dowolnej technice, trwające maksymalnie 10 minut i stworzone w okresie do trzech lat od daty otwarcia festiwalu.
10. O dopuszczeniu zgłoszonego filmu do udziału w Festiwalu decyduje Komitet Organizacyjny.
W jego skład wchodzą trzy osoby: Joanna Staniszewska, Liwia Delińska, Małgorzata Gongolewicz. Komitet sprawdza wymogi formalne, dopuszczalność publikacji przedstawionej treści w Internecie oraz spełnianie założeń Festiwalu przez zgłaszany film. Komitet Organizacyjny podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
11. Zgłoszony film musi spełniać następujące wymagania techniczne:

a. Waga pliku nie może przekraczać 500 MB.

b. Zapisany w jednym z następujących formatów : AVI, MOV, MPEG, DV, WMF/ASF.

12. Autor filmu oświadcza, że posiada prawa autorskie do muzyki wykorzystanej w filmie.
 
 

KATEGORIE KONKURSOWE

 

13. Wszystkie filmy przyjęte do Konkursu będą oceniane w kategoriach „film” oraz „wydarzenie”, przy czym:
a.     w kategorii „film” obrazy będą oceniane za szczególne walory fabuły, zdjęć oraz scenariusza,
b.    w kategorii „wydarzenie” wyróżnione zostaną obrazy o nietypowej tematyce, poświęcone wyjątkowym lub mocnym wrażeniom, obrazujące wyjątkowe osiągnięcia lub umiejętności.
14. Przy zgłoszeniu filmu autor oświadcza, czy film w rozumieniu niniejszego regulaminu jest  produkcją profesjonalną czy amatorską według następujących kryteriów:
a.      Film profesjonalny zrealizowany jest przez osobę (lub grupę osób), która spełnia minimum jeden z poniższych warunków:
i)       posiada  wykształcenie filmowe lub jest w trakcie jego zdobywania,
ii)      wykorzystuje profesjonalny sprzęt filmowy,
iii)     uzyskała wsparcie sponsorskie (sprzęt/pieniądze/realizację),
iv)     brała już udział w dwóch lub więcej konkursach filmowych.
b.    Film amatorski zrealizowany jest przez osobę (lub grupę osób), która łącznie spełnia następujące kryteria:
i)       jest pasjonatem, samoukiem, sama realizuje filmy,
ii)      nie posiada wykształcenia filmowego,
iii)     nie wykorzystała w realizacji filmu konkursowego profesjonalnego sprzętu filmowego, (dopuszcza się kamery Go Pro oraz o podobnej charakterystyce),
iv)     zrealizowała produkcję filmu bez wsparcia sponsora,
v)      zgłasza swój debiutancki film lub dotychczas brała udział tylko w jednym konkursie filmowym.
15. W przypadku wątpliwości uczestnika co do spełnienia kryteriów filmu amatorskiego lub profesjonalnego, należy przedstawić je pisemnie Komitetowi Organizacyjnemu, który rozstrzygnie, w jakiej kategorii film może zostać zgłoszony. Wskazane rozstrzygnięcie winno nastąpić w formie pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni.
16. Jeśli film zostanie zgłoszony w nieodpowiedniej kategorii, może zostać decyzją Komitetu Organizacyjnego przesunięty do odpowiedniej kategorii lub wyłączony z Konkursu.
17. Organizator może dopuścić do organizacji w ramach Festiwalu niezależnych od powyższych sekcji tematycznych lub pokazów specjalnych.
 
 

SELEKCJA KONKURSOWA

 

18. Warunkiem dopuszczenia filmu do selekcji konkursowej jest akceptacja niniejszego Regulaminu, oświadczenie Zgłaszającego w zakresie udziału w kategorii profesjonalnej lub amatorskiej oraz złożenie oświadczenia dotyczącego praw autorskich i pokrewnych, dostępnego na stronie internetowej Festiwalu.
19. Odpowiedzialność za prawny tytuł do zgłoszenia filmu na Festiwal leży po stronie zgłaszającego.
20. Ostateczny termin rejestracji na stronie Festiwalu w celu dodania filmu do selekcji konkursowej upływa 31.01.15.
21. Wymagania selekcji nie dotyczą sekcji tematycznych i pokazów specjalnych Festiwalu.
22. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia filmu do Festiwalu. Autor filmu niedopuszczonego decyzją Komitetu Organizacyjnego otrzyma tę decyzję na podany przy zgłoszeniu adres mailowy. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do niepodania przyczyny odrzucenia filmu.
23. Organizator konkursu zobowiązuje się do powołania Jury Festiwalu oraz podania jego składu i wartości nagród do wiadomości uczestników przed datą Finału Festiwalu.
 
 

PRZEBIEG KONKURSU

 

24. Filmy podlegają niezależnej ocenie:
a. internautów, głosujących na stronie Festiwalu na dany film
b. Jury Festiwalu
c. publiczności finału wydarzenia, oceniającego filmy wybrane do pokazu finałowego i na nim        
    zaprezentowane.
25. Jury Konkursu w każdej z czterech kategorii (produkcja amatorska i profesjonalna oraz kategoria „film” i „wydarzenie) przyzna następujące nagrody:
a.     Nagroda internautów
b.     Nagroda jury
c.     Nagroda publiczności
26.  W przypadku wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem dopuszczalne jest przyznanie nagród pozaregulaminowych, fundowanych przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

27. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia dotyczącego praw autorskich i pokrewnych.
28. Prawa autorskie zgłoszonego na Festiwal filmu w żaden sposób nie mogą ograniczać ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie precyzujące sytuację prawną filmu. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za naruszenie praw osób trzecich, powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.
29. Zakładając konto na stronie projektu uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres mailowy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną oraz posiada możliwość wycofania tej zgody i poprawiania danych (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Gromadzone dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom i będą wykorzystywane wyłącznie w związku z 10 minut festiwal (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
30. W przypadku zakwalifikowania filmu do Finału zgłaszający wyraża zgodę na publikowanie zwycięskich i wyróżnionych filmów na dedykowanych podstronach strony internetowej Festiwalu oraz nieodpłatną publiczną prezentację filmu w trakcie finału Festiwalu oraz w trakcie imprez towarzyszących, powiązanych z Festiwalem.
31. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów w celach promocji Konkursu. Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie (w tym kadru) na stronie internetowej Konkursu, oficjalnych drukach oraz wykorzystanie jego fragmentów do wykonania materiałów audiowizualnych, promujących Konkurs.
32. O wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
33. Kontakt do Organizatora: kontakt@10minutfestiwal.pl, tel. 506 073 513.

 

 
 

 

Organizator

Patron wydarzenia

 
 

Partnerzy